Skip to content Skip to footer

Submasura 6.2
50.000 - 70.000 €

Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in
zone rurale

Scopul investitiilor 

Este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Bugetul 

Anul acesta 2021, bugetul este de 50 de milioane de euro

Finantare: 

 • 50.000 de euro/ proiect activitati in domeniul de servicii
 • 70.000 euro/ proiect pentru activitati in domeniul productiei

Cofinanțare beneficiar: 0%

Activitati eligibile:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

•  Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

• Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local, cu exceptia înființarii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri);

• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Principii de selectie:      

• Principiul prioritizarii serviciilor medicale (inclusiv stomatologice si sanitar -veterinare);

• Principiul stimularii activitatilor turistice  (cu exceptia infiintarii hotelurilor, pensiunilor si agropensiunilor) și/sau de agrement si /sau unitati de alimentatie publica in zonele cu potential turistic ridicat (afaceri legate de camping-uri, parcuri de rulote și bungalow-uri).

• Principiul prioritizarii activitatilor de productie;

• Principiul prioritizarii serviciilor in tehnologia informatiei si servicii informatice;

• Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului.

Cheltuieli eligibile:

Activitatile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul submăsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).
Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru , capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 8 la Ghidul Solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

1. Cheltuieli cu achiziţia de terenuri
Având în vedere obiectivele submăsurii 6.2, care vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, crearea de servicii şi locuri de muncă în spaţiul rural, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale, achiziţionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri.
În vederea prevenirii utilizării alocării financiare aferente submăsurii 6.2 preponderent pentru achiziţionarea de teren construit/ neconstruit, această acţiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:
Suma utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;
Achiziţia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

În cazul în care prin proiect, solicitantul propune achiziție de teren, în Planul de afaceri se va menţiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) în care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activităților propuse prin proiect; solicitantul/ beneficiarul este obligat sa implementeze proiectul în localitatea respectiva, menționată în Planul de afaceri, sub sancțiunea rezilierii proiectului.
Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se constată faptul ca suma utilizată pentru achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabilă aferentă obiectivelor îndeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată.
În cazul în care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se constituie, în completare, un debit de recuperat din prima tranșă de plată.

Cu titlu de exemplu:
Pentru un proiect cu valoare 50.000 euro la care obiectivul obligatoriu de îndeplinit a fost respectat dar nu a fost îndeplinit un obiectiv specific care participă cu 20% la îndeplinirea obiectivului general al proiectului, valoarea totală a terenului construit/neconstruit care poate fi achiziționată prin proiect este de:
10% *80%*50.000 euro = 4.000 euro

2. Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanța umană;
 • Autospecială pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Mașina de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
 • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina; să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului National 2016; RAR va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară” în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare. Mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activități).
Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.

Achiziţia de ambarcaţiuni este permisă doar pentru proiecte prin care se finanţează codurile CAEN: 5520, 5530, 7721, 9312, 9329 cu condiţia ca ambarcaţiunea sa fie utilizată strict în scopul proiectului, fără a fi asociate cu activități din domeniul pescuitului, acvaculturii şi tăierea stufului, atât în perioada implementării cât și în cea de monitorizare. Numarul locurilor disponibile in ambarcaţiune să fie corelat cu activitatățile menţionate în proiect. Se poate achiziţiona orice tip de ambarcațiune în scopul utilizării aferente activităților turistice de agrement și activităților de închiriere cu bunuri recreaţionale şi echipamente sportive. Înmatricularea acestora se face cu respectarea prevederilor Ordinului 1079/ 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, conditiile tehnice şi incadrarea cu personal Navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţiilor de agreement nautic, emis de Ministerul Transporturilor.

Tipurile de ambarcaţiuni ce pot fi achiziţionate:
a) bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele
b) ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
c) ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip bărca cu motor şi bărca cu vele şi motor destinate transportului turiştilor la şi de la locurile de pescuit, şi pe canalele de navigaţie şi lacurile interioare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice.

Tipurile de ambarcaţiuni menţionate la punctele a, b, c, vor fi achiziţionate doar in scop de agrement!
Caracteristicile și dimensiunile ambarcațiunilor se vor încadra în prevederile legale, naționale şi internaționale în vigoare (Rezoluția nr. 40/ 1998 a Comitetului de Transport pe ape interioare din cadrul CEE, Ordonanța Guvernului nr. 42/ 1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
În cazul în care, în perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare (inclusiv în perioada de monitorizare), se constată utilizarea ambarcaţiunilor achiziţionate in afara ariei descrise, va fi recuperat integral ajutorul financiar plătit până la data respectivă.
Ambarcaţiunile de agrement vor avea lungimea corpului de maximum 12 m, vor efectua transportul unui număr de maxim 12 persoane şi vor respecta cerințele esenţiale de siguranţă pentru Categoria de proiectare D – Ape protejate (Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice).
Pentru ambarcațiunile de agrement, proprietarul va solicita înmatricularea in Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement.
In perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, se vor avea în vedere prevederile HG 538/ 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare (art. 14).

Cheltuielile pentru achiziționarea de utilaje agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

În cazul proiectelor prin care se propune achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/ beneficiarul are obligația de a utiliza echipamentele achiziționate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică. descrisă în Planul de afaceri.
În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare (inclusiv în perioada de monitorizare) se constată utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor de agremenent în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă și nu se va mai efectua nicio plată ulterioară.

Atenție! În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construita/ modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, iar pentru bungalow-uri – se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare). 

Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie sa respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ, cu modificările și completările ulterioare.
Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.
Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.

In ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate numai cu acordul ANANP/ administratorului ariei naturale respective.

TIPURI DE COSTURI NEELIGIBILE:

Nu sunt eligibile

 • cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
 • cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
 • cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI:

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;
 • Proiectul (activitatea/activitatile propuse) trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

Cere mai multe informatii: