Skip to content Skip to footer

Submasura 4.1
350.000 - 1.500.000 €

Sprijin pentru investitii in exploatatii agricole

Scopul investitiilor 

Imbunatatirea performantelor generale alea exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii agricole, a diversificarii agricole si a calitatii produselor obtinute. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitie.

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, societate comercială cu capital privat,societate agricolă), cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare dezvoltare și didactice;
 • Cooperative agricole și societățile cooperative agricole.

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO;
 • In cazul tinerilor fermieri care accesează componenta 1.4 dimensiunea minimă trebuie să fie de 12 000 euro SO și nu trebuie sa depașească 100000 euro SO.
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal, dacă acest aspect este solicitat prin certificatul de urbanism;
 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat  procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției.
 • În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative)
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%.

Ajutor Financiar Nerambursabil:

Tip Proiect Ferme 8.000-250.000 € SO Ferme 250.000 - 500.000 € SO Ferme peste 500.000 € SO Forme asociative
Rata sprijinului 50% 50% 30% 50%
Achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă 350.000 € 400.000 € 400.000 € 1.500.000 €
Condiționare, procesare și marketing la nivel de fermă (inclusiv legume și cartofi) 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.500.000 €
Ferme zootehnice 1.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 €
Legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) 600.000 € 700.000 € 800.000 € 1.500.000 €
Legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing) 1.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 €
Majorarea intensității: Max 70% - - Max 90%

Se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși:

 • 70% pentru fermele mici și medii (cu dimensiune până la 250.000 euro SO);
 • 90% pentru formele asociative.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinatecondiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole condiționare și/sau ambalate și/sau procesate prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și cheltuieli de marketing (max 5% din valoarea eligibilă și max. 30.000 euro)
 • Înființare site pentru promovare și comercializare produse;
 • Crearea conceptului de etichetă, înclusiv creare / achiziționare / înregistrare marcă;
 • Creare brand pentru produsele care vor face obiectul comercializării.
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;
 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor legumicole și de cartofi;
 • Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, realizarea de perdele naturale de protecție, ca și componentă secundară.
 • Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc);
 • Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabilă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,licențe, drepturi de autor, mărci;
 • Achiziționarea de sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia agricolă, sisteme de iluminat perimetral şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei agricole, stație meteo, cabine pază.

ATENTIE!

 • În cazul componentelor 1.1, 4.1.4 nu sunt eligibilie achizițiile de mijloace de transport specializate și remorcile și autoremorcile specializate indiferent de scopul acestora (producție primară, procesare sau marketing).
 • În cadrul componentelor 1.1 și 4.1.4 operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile.
 • În cadrul componentei 1.4 investițiile în irigații nu sunt eligibile.

Actiuni eligibile:

P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/sau  irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) – doar fermelor existente:

– Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje agricole;

– Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare, la nivel de fermă;

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

P 4.1.2- Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii) – doar fermelor existente:

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar  ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

P 4.1.4 – Tineri fermieri – achizitie utilaje – doar fermelor existente:

– Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin  achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, sau de către tinerii care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) program prin intermediul căruia au beneficiat  de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune sau de către tinerii care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură.

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

P 4.1.5 – P4.1.6  – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL, respectiv MONTAN

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de  tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;

– Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o  componentă secundară a proiectului;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci,

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

P 4.1.7 – Legume (inclusiv in spatii protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare – atât fermelor existente cât și celor nou înființate

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

P 4.1.8  Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploatație – doar fermelor existente:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei, inclusiv obținerea de biogaz, (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cere mai multe informatii: